Ressursside om sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Meny

AIM

The AIM Project har eksistert i over 20 år, og er en engelsk ideell stiftelse.  AIM står for Assessment, Intervention, Moving-on. AIM-prosjektets mål er å utvikle verktøy for fagfolk som arbeider med barn og unge samt deres pårørende, hvor det er bekymring rundt barnets eller ungdommens seksuelle atferd. AIM er kanskje best kjent for å ha utviklet AIM3, tidligere AIM2, som er det mest brukte utrednings- og risikovurderingsvektøyet i Storbritannia. AIM-verktøyene er traumeinformerte, økologiske, empirisk- og kunnskapsbaserte. De er utviklet og evaluert med tanke på å kunne anvendes av forskjellige fagfolk på ulike arenaer med ulike oppgaver. I Norge vil dette bl.a. være kommunalt barnevern, fastleger/kommunal helsetjeneste, barnehager, skoler, statlige barnehus, konfliktråd, friomsorgen, familievern, barnevernsinstitusjoner og spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern for barn og unge og habiliteringstjenesten). I Norge er det V27/Betanien sykehus som er ansvarlig for de norske versjonene av AIM-verktøyene. For mer om kurs, AIM-prosjektet og AIM-verktøyene, se her:

Aimproject.ukV27- om AIM


AIM3 Utredningsmodellen
(2019) (tidligere kalt AIM2) er et utredningsverktøy som brukes når en ungdom (12-18 år) har vist skadelig seksuell atferd. Verktøyet identifiserer bekymringer og potensielle styrker ved ungdommen og dennes situasjon. Resultatet guider trygghetsplaner og målrettede tiltak både på kort og lang sikt. Kan også brukes til å evaluere effekten av behandling og andre tiltak. For å få og bruke den norske AIM3-veilederen må man delta på kurs i regi av RVTS. Det er sterkt anbefalt at man fra før har deltatt på kurs i basiskunnskaper om skadelig seksuell atferd. Ta kontakt med kursarrangør dersom du er i tvil om du kan delta. Gå til RVTS sine nettsider for å se aktuelle kurs.

AIM Behandling (2.utgave, 2019) er en oppdatert veileder til bruk ved behandling av ungdom (12-18 år) som har vist skadelig seksuell atferd. Målgruppe er først og fremst de som jobber med behandling, f.eks. spesialisthelsetjenesten. For å få og bruke den norske versjonen av AIM Behandling må man delta på kurs i RVTS sin regi. Det er et krav om at man fra før har gjennomført kurs i AIM3 (tidligere AIM2). Ta kontakt med kursarrangør dersom du er i tvil om du kan delta. Se hver enkelt RVTS for kurskalender

 

Aim Restorative Practice er en manual for bruk ved medierende samtaler mellom den unge som har utført skadelig seksuell atferd og den eller de personene som var utsatt for denne atferden samt andre berørte som foresatte eller søsken. Målet med en slik samtale kan bl.a. være å avklare hva som skjedde, hvorfor det skjedde, hvilke konsekvenser det har hatt og hva som bør skje videre. Manualen vurderes for om den passer til norske forhold, og vil eventuelt bli oversatt. V27/Betanien leder dette arbeidet.

Play it Right

 

 

Play it right er et fleksibelt samtaleverktøy laget for å kunne snakke om viktige temaer som påvirker menneskers seksualitet og seksuelle utvikling. Verktøyet er laget slik at man kan tilpasse det inn i en hektisk hverdag. Det er mulig å velge ut enkeltdeler, eller man kan bruke verktøyet som helhet, avhengig av hva som er hensiktsmessig.

Play it right består av 3 deler:
En opplæring, en håndbok og konkrete hjelpemidler til bruk i samtaler med barn og unge. Verktøykassen har 7 ulike kortstokker med forskjellige temaer. I tillegg er det lagt ved et samtaletermometer og reguleringsterninger, som kan sikre at alle samtaler med ungdom blir bedre tilpasset og mer funksjonelle uavhengig av tema.

Målgruppe:
Verktøyet er tilpasset slik at de fleste voksne skal kunne gjennomføre disse samtalene med ungdom og unge voksne fra 12-25 år.»

Les mer om Play it Right her. 

PROFESOR 

 
PROFESOR er en strukturert sjekkliste fagfolk kan bruke for å identifisere og oppsummere beskyttende faktorer og risikofaktorer for ungdom og unge voksne (12–25 år) som har begått grenseoverskridende seksuelle handlinger.

PROFESOR er ment brukt ved planlegging av intervensjoner for å hjelpe den unge til en bedre seksuell og relasjonell helse, og på den måten forebygge tilbakefall av grenseoverskridende seksuell atferd.

Retningslinjer, brukerveiledning og skåringsassistent er fritt tilgjengelig for nedlastning på RVTS Vest sine nettsider. Opplæring og trening er viktig for å sikre forsvarlig bruk av verktøyet.

PROFESOR er oversatt av Steinar Hvål (RVTS-Vest) og Øystein Grov (Betanien Sykehus, V27). I denne podcasten snakkar dei om oversettingsarbeidet, bruksområde for verktøyet og ein god del om fagfeltet i seg sjølv.

PUBERTET OG SEKSUALITET

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet for barn og unge med Asperger syndrom og høytfungerende autisme. Hensikten er å kunne ta opp tema omkring pubertet og seksualitet på en visuell, konkret og strukturert måte. Materialet er utarbeidet med tanke på at eleven skal få riktig kompetanse rundt temaene, og å kunne fremme refleksjoner og undring hos eleven sammen med en trygg voksen, helst i samarbeid med helsesøster. Det er erfart at materialet kan benyttes også av andre elever med behov for et visuelt og strukturert opplegg. Finn både skjermvennlig og utskriftvennlig versjon her 

PLANET PORNO  

– et diskusjonsspill til bruk i veiledning og behandling av ungdom

 

Planet Porno er et pedagogisk verktøy til hjelp i veiledning og behandling av unge over 14 år. Det er utviklet for bruk av helsepersonell, ungdomsarbeidere, lærere, rådgivere, veiledere o.a. Det er ment å bidra til å tette gapet mellom det som læres til unge om sex og relasjoner og signalene som porno, reklame, filmer og andre medier sender ut. Spillet kan kjøpes fra V27/Betanien Sykehus. Se mer informasjon om spillet her 

Trafikklyset

En guide for voksne til å IDENTIFISERE, VURDERE og gi RESPONS på seksualitet som fremmer bekymring.