Skadelig seksuell atferd

Skadelig seksuell atferd er skadelig både for barnet som utsettes og barnet som utfører handlingene, og krever umiddelbar reaksjon og handling fra voksne.

Rvts stopptegn illustrasjon

Skadelig seksuell atferd bærer preg av å være overdreven, hemmelighetsfull, grenseoverskridende, tvangspreget, regredierende eller truende.

Seksuell atferd hos barn og unge kan være skadelig når:

Det er forskjell på maktforhold, modningsnivå og alder mellom de involverte.
Det er bruk av trusler eller tvang.
Det er manglende samtykke.
Atferden er preget av hemmelighold.
Atferden øker selv om den blir forsøkt stoppet.
Den som har blitt utsatt er preget av negative følelser.

Eksempler på atferd som kan være skadelig

Barn opp til 5 år

Ønsker å berøre kjønnsorgan på andre barn
Opptatt av voksen seksuell atferd
Bruker voksent språk om sex

Barn 5 – 9 år

Onanerer sammen med andre
Bruker voksent språk på sex (pule, knulle, sexy, bakfra mm.)
Språk og tekst med seksuelt truende innhold

Barn 9 – 12 år

Mobbing, plaging og seksuell trakassering
Detaljkunnskap som ikke er aldersadekvat om seksuelle handlinger
Detaljkunnskap som ikke er aldersadekvat om seksuelle handlinger
Kunnskap om porno

Barn 13 – 18 år

Overdrevent opptatt av sex og seksualitet
Overdrevent opptatt av pornografi
Deler privat informasjon med andre ukritisk
Invaderer andres personlige grenser
Usikker sex, sex med fremmede, seksuell debut (vurderes ut fra alder)

I Trafikklyset finnes flere eksempler, kategorisert i alderstrinn, på seksuellatferd som vekker bekymring.

Årsaker til skadelig seksuell atferd

For noen er seksuelle grenseoverskridelser konsekvenser av uheldig eksperimentering med seksualitet. Fo andre kan det være en reaksjon på følelsesmessige, fysiske eller seksuelle overgrep eller omsorgssvikt.

Noen utøver skadelig seksuell atferd etter å ha blitt eksponert for grov porno eller for voksne som har hatt sex foran barn.

For andre er seksuelle grenseoverskridelser impulsive handlinger som ikke er planlagte eller har noen klar årsak.

Rvts problematisk doktorlek illustrasjon

Et sammensatt bilde

Ofte er den grenseoverskridende seksuelle atferden en del sammensatt bilde. Den som utøver grenseoverskridelser har ofte andre livsbetingelser som er utfordrende, som f.eks.:

Kognitive ferdigheter
Utviklingsforstyrrelser
Familie og miljøfaktorer
Psykisk helse
Sosiale og relasjonelle utfordringer

Som regel må grenseoverskridelser forstås i en større sammenheng og ikke begrenses til en enkelt handling.

Det er imidlertid også en betydelig prosentandel som ikke har andre merkbare vansker, og som har kognitive og sosiale evner innen normalspekteret.

De fleste stopper

De fleste barn og unge vil ikke gjenta den skadelige seksuelle handlingen dersom de får en tidlig, tydelig og tilpasset (TTT) voksenreaksjon. Det må bli gitt en forklaring på hvilke konsekvenser handlingen kan få både for den utsatte og for en selv.

Noen vil imidlertid ha behov for veiledning på hvordan en skal håndtere og mestre sosial samhandling, seksuelle følelser, avvisning fra jevnaldrende, og skyld/skam over å ha begått en seksuell krenkelse. Flere kan bistå barn med dette, bl.a. helsesykepleiere, lærere og omsorgspersoner.

Noen trenger mer hjelp

Noen få av de som begår seksuelle krenkelser vil fortsette med slik atferd på tross av tidlig, tydelig og tilpasset voksenreaksjon. Denne gruppen har behov for ytterligere hjelp og bistand.

I mange saker er det nødvendig at flere instanser samarbeider og at hjelpen koordineres. Naturlige samarbeidspartnere er familie og pårørende, skole/barnehage, helsesykepleier, barneverntjeneste, psykisk helsevern og Barnehus.

Rvts utsatt illustrasjon
Rvts porno illustrasjon

Håndtering av skadelig seksuell atferd

Når barn og unge viser en seksuell atferd som kan skade andre eller seg selv, er det de voksnes plikt å reagere samt sørge for hjelp og nødvendig beskyttelse. 

Noen barn og unge er ekstra sårbare for å bli utsatt for, eller selv utvikle, uakseptabel seksuell atferd. Dette kan være barn med ulike funksjonshemminger, barn som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, barn fra dårlige sosioøkonomiske kår eller barn som har en forstyrret utvikling eller sosialisering.

Les mer om håndtering her >