Barn og ungdom med utviklingshemming og/eller autisme

Rvts onani illustrasjon

Har samme håp og drømmer som andre

Barn og ungdom med funksjonsnedsettelser, herunder psykisk utviklingshemming og/eller autisme har som de fleste av oss, håp og ønsker om et seksualliv, romantikk og kjærlighet. Samtidig kan det å bli bevisst og kjent med egen kropp, oppdage seksuelle følelser, finne sin identitet og preferanser, være mer krevende å lære når man også har en funksjonsnedsettelse.

Kan ha behov for hjelp til å etablere vennskap og kjæresterelasjoner

For barn og unge med kognitive og sosiale vansker kan det være en utfordring å få en venn eller kjæreste på arenaer hvor andre unge ofte finner hverandre, og de kan være avhengige av en «hjelper» for å etablere kontakt og god samhandling med sine kolleger. Å være avhengig av slik hjelp fra voksne kan påvirke selvfølelsen og muligheten for normal utforskning av seksualitet.

Tilpasset informasjon og øvelser om kropp, seksualitet og grenser

Denne gruppen barn og unge trenger skreddersydd informasjon og opplæring. Undervisningen skal tilpasses deres funksjon, modningsnivå og læringskrav.

For elever som får spesialundervisning på skolen, skal tema knyttet til seksualitet være en obligatorisk del av undervisningen. For elever som har vansker med å generalisere kunnskap og kompetanse, så må du gi tilpasset opplæring og informasjon utenfor klasserommet, i det miljøet kunnskapen og ferdighetene skal tas i bruk.

Repeterende trening gjennom hele livet

God informasjon og opplæring er viktig for å fremme sunn utvikling og for grenseoverskridende seksuell atferd. Nære mennesker og tjenesteytere bør gi slik opplæring, kanskje gjentatte ganger gjennom livet.

Tilpasset informasjon og opplæring bør inkludere:

 • Undervisning om kroppen og kroppsfunksjoner
 • Hva skjer i puberteten
 • Hvilke følelser har vi (inkludert seksuelle følelser som kåthet og lyst)
 • Hva er en venn, hva er en kjæreste
 • Samtykke
 • Hva er lov og hva er ikke lov
 • Sex alene, sex med andre
 • Hvordan oppføre seg på nettet
 • Hvor kan man søke hjelp

Vansker med å tolke andre

Det kan for barn med kognitive eller sosiale vansker være utfordrende å se og tolke/forstå ting fra andres perspektiv. Det å snakke om hvordan andre kan oppleve ting, kan dermed være nyttig.
Kontaktformer må øves på, og sunn seksuell «folkeskikk» må læres, ved for eksempel å benytte rollespill.

Vær konkret og repeter!

Temaene bør formidles på en konkret måte, med et enkelt språk, og med bilder, tegn eller symboler som støtte til ordene som blir sagt. Ofte trenger man å repetere temaene flere ganger, tilnærme seg de i ulike settinger, og sjekke ut om det er forstått.

Samarbeid med skolehelsetjeneste og habilieringstjeneste

Tilpasset seksualundervisning bør gis i samarbeid med skolehelsetjenesten, som kan vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å ivareta den seksuelle helsen til barn med funksjonsnedsettelse. Habiliteringstjenesten for barn og unge kan gi råd og veiledning om funksjonsnedsettelse og seksualitet.

Trenger hjelp til å forvalte egen seksualitet på en trygg måte

For noen er det vanskelig å forvalte egen seksualitet på trygge og sunne måter, spesielt om man aldri har fått opplæring og veiledning i temaet. Seksuelle overgrep er et vanskelig tema som må forklares nøye. Noen kan ha vansker med å sette grenser for seg selv. Andre kan ha vansker med å se at en selv er seksuelt grenseoverskridende og utøver av overgrep.

Større sjanse for å bli utsatt for vold og overgrep

Vi vet at barn med fysiske eller mentale funksjonshemninger er mer utsatt for vold eller seksuelle overgrep enn andre barn (Hoem Kvam, 2003; Eggen et al, 2009; Eggen et al, 2014), og trenger derfor ekstra beskyttelse. De kan mangle begrepsapparat for å si ifra eller ikke helt vite hva de er utsatt for. De kan også føle seg enda mer avhengig av personene som utsetter dem for vold eller overgrep, noe som gjør det enda vanskeligere å si fra.

Rett til barnekoordinator

Fra 1.august 2022 fikk alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, rett til å få tildelt en barnekoordinator som skal koordinere hjelpen mellom alle instansene. Denne skal bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for å gi nødvendig oppfølging og tilrettelegging og sikre samordning mellom tjenestene.

Teksten er utarbeidet i samarbeid med Seksjon barne- og ungdomshabilitering, Sykehuset Østfold

Ressurser:

Utviklingsforstyrrelser – helsenorge.no
dinutvei.no

Materiell for tilpasset undervisning om kropp, pubertet og seksualitet:

Undervisningsopplegg: Pubertet og seksualitet – Helse Bergen (helse-bergen.no)

https://www.statensbarnehus.no/media/1384/kroppskort.pdf
og veileder til kroppskortene https://www.statensbarnehus.no/media/1383/veiledning.pdf

Bøker:

Anna Fiske (flere forskjellige bøker):

 • Alle har en bakside
 • Sinne
 • Forelskelse
 • Sjenanse
 • Hvordan lager man en baby?