Utredning i BUP

Når et barn eller ungdom henvises barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), kan problematisk eller skadelig seksuell atferd (PSA/SSA) være tematisert i henvisningen til BUP eller være omtalt i f.eks bekymring til barnevernet. Andre ganger kan atferden komme fram gjennom pasientsamtalene på BUP.

Rvts foreldre illustrasjon

Prioriteringsveilederen inkluderer SSA

BUP sin prioriteringsveileder slår fast at atferdsproblemer gir rett til helsehjelp. Det betyr at BUP har et ansvar for å tilby utredning og behandling til barn og unge som viser skadelig seksuell atferd. Atferden skal være av en viss alvorlighetsgrad for at BUP skal ta inn saken. Dette vurderes individuelt. Alvorlighetsgraden vurderes ut fra både selve atferden, varighet av atferden, generalisering av atferden, funksjonsfall og konsekvenser for barnet selv og dens omgivelser.

Diagnostiering

Dersom det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å sette F-kode på akse 1, skal det som i andre saker settes R-kode på akse 1, ev Z-kode. Det finnes ingen SSA-spesifikke diagnoser i noen av diagnosesystemene, men SSA kan settes inn som merknad i merknadsfeltet på akse 1, i tillegg til at det er mange koder på akse 5 som vanligvis er relevante. Dersom ingen annen diagnose avdekkes, så kan F91.9 «Uspesifisert atferdsforstyrrelse» være aktuelt å bruke, men den kan ikke benyttes dersom barnet kun har utøvd SSA som et engangstilfelle.

Basisutredning

En basisutredning på BUP består av kartleggingssamtaler med pasient, foreldreintervju med fokus på barnets oppvekst og utvikling (anamnese), innhenting av opplysninger fra barnehage, skole, PPT eller barneverntjenesten samt kartlegging av mulige traumesymptomer med barnet og foreldre. En utredning for generell psykisk helse vil fylle behovet for å avdekke komorbiditet (samtidige sykdommer), traumesymptomer eller underliggende patologi som kan forklare atferden til barnet.

Rvts appelsiner illustrasjon

BUP kan invitere til samrådsmøte

Når skadelig seksuell atferd blir avdekket, er det hensiktsmessig å etablere et samrådsmøte med aktuelle instanser, eksempelvis barnevernstjenesten, Statens barnehus, BUP, helsesykepleier, kommunepsykolog, politi, Bufetat og ev fastlege. Målet med et samrådsmøte er å utveksle informasjon, vurdere bekymring for gjentagelse, lage trygghetsplan, felles tiltaksplan og fordele ansvarsområder i saken. Et trygghetsarbeid skal ivareta andre barns behov for beskyttelse mot ytterligere uønskede hendelser, både innad og utenfor familien, men også beskytte den som utøver handlingene fra igjen å komme opp i lignende situasjoner.

Kartleggingsverktøy i utredningen

For barn mellom 8-12 år brukes AIM under 12 og for barn over 12 år brukes AIM 3 (Se kurskalender). PROFESOR er et annet kartleggingsverktøy som kan brukes for de over 12 år. Alle kartleggingsverktøyene ser på styrker og sårbarheter hos barnet og dens livssituasjon, som så gir et tydeligere utgangspunkt for hva som vil være god hjelp fremover. Er barnet under 7 år anbefales å bruke Mønsterkartlegging (som er en del av AIM under 12).

Rvts gutter illustrasjon

Drøfte i konsultasjonsteam

Dersom saken er kompleks, noe den ofte kan være, så kan BUP be om å få drøfte saken anonymt i et regionalt konsultasjonsteam for SSA-saker, se Hjelpetjenester. Det anbefales at alle involverte instanser er med på konsultasjonen. Dette for at alle skal ha samme informasjon og kunne gi mer samordnet hjelp til barnet.

Behandling i BUP

Utredningen gir føringer for hvilken behandling som skal gis til barnet. Et barn som strever med SSA bør få det som kalles overgrepsspesifikk behandling. Omsorgspersoner bør involveres i behandlingen. Noen ganger kan det også være slik at utøver ikke er i stand til å motta behandling. Da er det ekstra viktig at omsorgsgivere får støtte og hjelp.

AIM behandling anbefales

Manualen AIM behandling anbefales brukt, men i tillegg kan det hende at annen hjelp skal gis fordi mange av disse barna har andre alvorlige livshendelser i bagasjen eller har nevrologiske utfordringer, f.eks. grader av autisme, ADHD eller funksjonsvariasjon. Traumebehandling eller annen relevant behandling vil da kunne tilbys. I tillegg bør det vurderes om habiliteringstjenesten skal involveres. Barnet skal alltid få tilpasset behandling ut ifra alder og modenhetsnivå.

Ulike verktøy å bruke i behandlingen

I tillegg til AIM behandling finnes det mange andre verktøy som behandlere kan bruke. Ressursenhet V27 Betanien Bergen har bl.a. fått oversatt spillet Pornoplaneten (Planet Porn). RVTS Øst har utviklet samtaleverktøyet Play it Right, herunder en versjon med bildestøtte som heter Let’s picture it!

Samarbeid med skole eller barnehage

Å være pårørende til et barn eller en ungdom som utøver SSA kan være krevende og vanskelig. BUP vil kunne gi råd og støtte til disse gjennom behandlingsforløpet. AIM behandling understreker omsorgsgiveres involvering i behandlingen, og forventer at disse også møter til timer Erfaringen er at dersom behandlingen skal gi en ønsket endring hos barnet, så må omsorgsgivere aktivt med. Ofte handler det om å gi hjelp til å forstå barnets atferd og hvordan man skal håndtere denne samt å gi konkrete råd om hva man bør søke å gjøre mer av for å styrke barnet. Et eksempel kan være gutten på 14 år som ikke skal være alene med barn(a) han tidligere har utøvd SSA mot. I tillegg skal man legge til rette for sosiale relasjoner med jevnaldrende. Her kan speider, idrett og annen fritidsaktivitet være viktige arenaer.

Skrevet i samarbeid mellom RVTS og V27. Sist oppdatert 24.06.24