Bytte av sex – sex som kapital

De fleste unge bytter ikke sex mot goder, men…

Rvts appelsiner illustrasjon

I Oslo i 2023 svarte 3 % av elevene som deltok i Ung i Oslo på videregående skole, at de hadde gjort seksuelle handlinger mot goder det siste året. Like mange gutter og jenter svarte at de hadde erfaringen. De fleste svarte at de hadde byttet sex med goder ved fysisk treff med en annen ungdom de kjente. Jentene hadde flere erfaringer enn guttene med å bytte seksuelle handlinger digitalt og at den de byttet seksuelle handlinger med var en voksen de ikke kjente.

Dette sier lovverket

Det er ikke ulovlig å selge sex i Norge, men å kjøpe sex er forbudt (Straffeloven §316). Å kjøpe sex fra en person mellom 16 og 18 år er straffeskjerpende (Straffeloven §309). Hvis noen kjøper eller bytter sex fra en person under 16 år regnes det i norsk lov som et seksuelt overgrep mot barn (Straffeloven §302, §303, §304). Hvis personen er under 14 år regnes kjøp av sex fra denne personen som voldtekt av barn (Straffeloven §299, §300, §301)).

Oppfatter det ikke som prostitusjon

De fleste unge som bytter sex vil sjelden se på sine handlinger som prostitusjon. For noen skjer det i forbindelse med utforskning av seksualitet og grenser, mens det for andre kan skje som en løsningsstrategi i en krise, en måte å skaffe seg rusmidler på eller som en form for følelseregulering. Godene ungdom bytter sex for å oppnå kan for eksempel være gaver, elektronikk, klær, mat, reise, sminke, tobakk, rusmidler, penger, innpass i et miljø eller voksenkontakt/omsorg. I en anonym spørreundersøkelse Pro Sentret gjennomførte i 2022 svarte 190 personer som hadde byttet sex før de var 18 år (de var over 18 da de svarte) på hva deres motivasjon for å bytte sex var. Motivasjonen variert, men hele 69 % oppga at de hadde et behov for penger. Andre vanlige motivasjonsfaktorer ude oppga var spenning (39 %), regulering av vonde føleser (32 %), press fra kjøper (31 %) , behv for å føle seg bedre (28%) og ønske om nærhet og omsorg (26%).

For noen kan bytte av sex gi en følelse av spenning, verdi, makt og kontroll, mens andre kan oppleve det som krenkende og skadelig. Noen kan ha slike erfaringer uten at det oppleves som problematisk eller at det har alvorlige konsekvenser.

For andre kan det oppleves om noe vondt og med negative konsekvenser. Opplevelsene kan også endres over tid.

For andre kan det oppleves om noe vondt og med negative konsekvenser. Opplevelsene kan også endres over tid. I undersøkelsen Pro Sentret gjennomførte i 2022 svarte 45 % at de ikke hadde solgt seksuelle handlinger etter de fylte 18 år. Flesteparten som hadde sluttet, oppga at de sluttet fordi det hadde en negativ effekt på deres psykiske og/eller fysiske helse. Mange oppga også at de hadde sluttet fordi de ikke lenger hadde samme behov for pengene eller godene.

Vær oppmerksom på dette

Unge som bytter sex, kanofte gjøre seksuelle handlinger med et annet motiv enn å oppnå noe seksuelt selv.

Hvis du får kjennskap til at en ungdom har sex med personer de gir uttrykk for at de nødvendigvis ikke har lyst til å ha sex med, bør du ta opp tematikken med vedkommende.

Tegn på at personen bytter seksuelle tjenester kan være at personen har mer penger eller flere dyre ting enn vanlig, som det er uklart hvor kommer fra. Man kan også være oppmerksom på maktbalansen i relasjonene hen beskriver å være i, og om det er noe som tyder på at det kan dreie seg om et bytteforhold.

Viktige punkter i samtaler med unge om salg og bytte av sex

Det handler ikke om deg:

Når man snakker med unge om salg og bytte av sex bør man være særlig bevisst på egne følelser og forestillinger knyttet til tematikken. De aller fleste har tanker om hvordan det hadde vært for dem selv å selge sex, og det er viktig at man har et bevisst forhold til at personen du snakker med ikke er deg selv og kan oppleve dette helt annerledes.

Unngå skam og stigma:

Det er mange forestillinger og fordommer knyttet til personer som selger eller bytter sex. De som har disse erfaringene er i de aller fleste tilfeller klar over dette, og mange skjuler erfaringene fordi de er redd for hva omverden kommer til å si og hvilke konsekvenser åpenhet om erfaringene kan medføre. Det er derfor viktig at man ikke påfører personen man snakker med ekstra skam. Det er viktig å stille nysgjerrige og åpne spørsmål, og ikke bruker ord og uttrykk som kan påføre ekstra skam eller stigma.

Unngå å bruke ord som prostitusjon, prostituert, selge sex, selge kroppen din hvis personen ikke bruker disse ordene selv. Ha fokus på at dette er en handling hen har gjort, og forsøk å få hen til å reflektere rundt hvilken funksjon denne handlingen har i hens liv. Det er viktigere å finne ut om vedkommende er i en sårbar situasjon med grunn til bekymring, fremfor å definere handlingen som salg og bytte av sex.

Vær fordomsfri og inkluderende:

Det er også viktig å huske at dette er noe unge av alle kjønn har erfaring med, og passe på at man ikke tar utgangspunkt i tradisjonelle kjønnsrollemønstre eller blir heteronormativ i måten man stiller spørsmål på.

Tips for å bryte isen:

Det kan være lurt å starte en samtale med å si «Jeg vet at en del i liknende situasjon som deg har erfaring med å bytte sex mot goder», «Kjenner du noen som har gjort det?», «Har du opplevd å bli tilbudt å ha sex i bytte mot goder?», «Flere ungdommer jeg kjenner har…» og så videre, fremfor å spørre «Har du?». Dette kan virke litt mer ufarlig for vedkommende som kanskje vil teste ut hvilke tanker og holdninger du har til tematikken, før de åpner seg om erfaringene. Videre vil det være en måte for deg å tilkjennegi at du vet at dette skjer og at du er tilgjengelig for å snakke om dette.

Blir ungdommen sint eller krenket?

Hvis personen du snakker med blir sint eller føler seg krenket ved å for eksempel si «Tror du jeg er en hore eller?» kan du svare med å si at du spør om dette fordi du vet at en del ungdom i tilsvarende situasjon har slike erfaringer, og at du ikke kan se på en person om de har det eller ikke. Dette vil trolig roe ned situasjonen og trygge vedkommende på at du ikke ser ned på hen.

Sunn seksuell utvikling og helse

Frokostwebinar

At ungdom bruker sex som kapital for å oppnå ikke-seksuelle goder, presenteres av og til som en del av unges seksualvaner. Men – er det virkelig slik? Hvor vanlig er det at ungdom bruker sex som byttemiddel? Og hvordan bør vi snakke med unge om tematikken? I frokostwebinaret til venstre drøfter vi mer om dette.

Du finner flere av våre frokostwebinarer her.

Frokostwebinar thumbnail

Emilie 16 år

Emilie har kommet med mange nye og dyre ting på skolen. Hun har satt seg inn i en bil med en eldre mann. Hvor kommer tingene fra?

Emilie trenger en trygg voksen å snakke med. Du kan gjøre et forsøk på snakkemedbarn.no.

Nettsiden ble sist oppdatert 08.03.24