Kompetansehevingsprogram for helsesykepleiere

E-læringen er utarbeidet av RVTS Midt i samarbeid med Kompetansesenteret for kjønn og seksualitet i Trondheim. E-læringen er en del av et kompetansehevingsprogram til helsesykepleiere som jobber i ungdoms- og videregående skole.

Programmet er utviklet i samarbeid med en ekstern referansegruppe med representanter fra Landsgruppa for helsesykepleiere, Sex og samfunn og Helsedirektoratet. Målet er en nasjonal styrking av helsesykepleieres kompetanse til å fremme sunn seksualitet, forebygge seksuell trakassering og overgrep, komme tidlig inn i saker der ungdom har utvist en bekymringsfull atferd, og gi hjelp til å håndtere slike saker til beste for alle berørte parter.

Gå til E-læring