En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling,
og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd
Bekymring knyttet til unge som gjør seksuelle handlinger i bytte mot goder
Ungdom flest bytter ikke sex mot goder

I Oslo i 2018 svarte 3.6 % (400 personer) av elevene som deltok i Ung i Oslo fra videregående skole, at de hadde gjort seksuelle handlinger mot goder det siste året. Gutter har noe oftere slike erfaringer enn jenter. De fleste jentene sa de var 16 år første gang de byttet sex, mens en del av guttene var under den seksuelle lavalderen.

Oppfatter det ikke som prostitusjon

De fleste unge som bytter sex vil sjelden se på sine handlinger som prostitusjon. For noen skjer det i forbindelse med utforskning av seksualitet og grenser, mens det for andre kan skje som en løsningsstrategi i en krise, en måte å skaffe seg rusmidler på eller som en form for selvskading/selvregulering. Godene ungdom bytter sex for å oppnå kan for eksempel være gaver, elektronikk, klær, mat, reise, sminke, tobakk, rusmidler, penger, innpass i et miljø eller voksenkontakt/omsorg.

Ulike opplevelser

For noen kan bytte av sex gi en følelse av verdi, makt og kontroll, mens andre kan oppleve det som krenkende og skadelig. Noen kan ha slike erfaringer uten at det oppleves som problematisk eller at det har alvorlige konsekvenser. For andre har det negative konsekvenser og oppleves om noe vondt. Unge som bytter sex, gjør ofte seksuelle handlinger med et annet motiv enn å oppnå noe seksuelt selv. Opplevelsene kan også endres over tid.

Hva er det viktig å være oppmerksom på

Hvis du får kjennskap til at en ungdom har sex med personer de gir uttrykk for at de nødvendigvis ikke har lyst til å ha sex med, bør du ta opp tematikken med vedkommende.
Tegn på at personen bytter seksuelle tjenester kan være at personen har mer penger eller dyre ting enn vanlig, som det er uklart hvor kommer fra. Man kan også være oppmerksom på maktbalansen i relasjonene hen beskriver i å være i, og om det er noe som tyder på at det kan dreie seg om et bytteforhold.

Forskningen knyttet til unge som bytter sex, indikerer at ungdom som har disse erfaringene ofte har flere sårbarhetsfaktorer i livet. Vi ser blant annet at flere i denne gruppa ikke bor sammen med begge foreldrene sine, ikke trives på skolen, har vært i slåsskamp, har brukt illegale rusmidler, vært utsatt for seksuelle overgrep, har dårlig relasjon til foreldrene sine, har opplevd verbale krenkelser fra foreldrene, anser seg ikke som heterofile og har debutert seksuelt før de fylte 15 år. Videre viser forskningen at ungdom som har slike erfaringer også skårer høyere på selvskading, selvmordsforsøk og andre utfordringer knyttet til dårlig psykisk helse.

Hva sier lovverket?

Det er ikke ulovlig å selge sex i Norge, men å kjøpe sex er forbudt (Straffeloven §316). Å kjøpe sex fra en person mellom 16 og 18 år er straffeskjerpende (Straffeloven §309). Hvis noen kjøper eller bytter sex fra en person under 16 år regnes det i norsk lov som et seksuelt overgrep mot barn (Straffeloven §302, §303, §304). Hvis personen er under 14 år regnes kjøp av sex fra denne personen som voldtekt av barn (Straffeloven §299, §300, §301)).

Viktig å tenke på i samtaler med unge som salg og bytte av sex
  • Det handler ikke om deg: Når man snakker med unge om salg og bytte av sex bør man være særlig bevisst på egne følelser og forestillinger knyttet til tematikken. De aller fleste har tanker om hvordan det hadde vært for dem selv å selge sex, og det er viktig at man har et bevisst forhold til at personen du snakker med ikke er deg selv og kan oppleve dette helt annerledes.

  • Unngå skam og stigma: Det er mange forestillinger og fordommer knyttet til personer som selger eller bytter sex. De som har disse erfaringene er i de aller fleste tilfeller klar over dette, og mange skjuler erfaringene fordi de er redd for hva omverden kommer til å si og hvilke konsekvenser åpenhet om erfaringene kan medføre. Det er derfor viktig at man ikke påfører personen man snakker med ekstra skam. Det er viktig å stille nysgjerrige og åpne spørsmål, og ikke bruker ord og uttrykk som kan påføre ekstra skam eller stigma. Unngå å bruke ord som prostitusjon, prostituert, selge sex, selge kroppen din hvis personen ikke bruker disse ordene selv. Ha fokus på at dette er en handling hen har gjort, og forsøk å få hen til å reflektere rundt hvilken funksjon denne handlingen har i hens liv. Det er viktigere å finne ut om vedkommende er i en sårbar situasjon med grunn til bekymring, fremfor å definere handlingen som salg og bytte av sex.

  • Vær fordomsfri og inkluderende: Det er også viktig å huske at dette er noe både gutter og jenter har erfaring med, og passe på at man ikke tar utgangspunkt i tradisjonelle kjønnsrollemønstre eller blir heteronormativ i måten man stiller spørsmål på.

  • Tips for å bryte isen: Det kan være lurt å starte en samtale med å si «Jeg vet at en del i liknende situasjon som deg har erfaring med å bytte sex mot goder», «Kjenner du noen som har gjort det?», «Har du opplevd å bli tilbudt å ha sex i bytte mot goder?», «Flere ungdommer jeg kjenner har…» og så videre, fremfor å spørre «Har du?». Dette kan virke litt mer ufarlig for vedkommende som kanskje vil teste ut hvilke tanker og holdninger du har til tematikken, før de åpner seg om erfaringene. Videre vil det være en måte for deg å tilkjennegi at du vet at dette skjer og at du er tilgjengelig for å snakke om dette.

  • Blir ungdommen sint eller krenket? Hvis personen du snakker med blir sint eller føler seg krenket ved å for eksempel si «Tror du jeg er en hore eller?» kan du svare med å si at du spør om dette fordi du vet at en del ungdom i tilsvarende situasjon har slike erfaringer, og at du ikke kan se på en person om de har det eller ikke. Dette vil trolig roe ned situasjonen og trygge vedkommende på at du ikke ser ned på hen.
Kilder:

Ung i Oslo 2018

Sex i bytte mot X

Å se i mørket

Ungdom som selger eller bytter sex – en faglig veileder til hjelpeapparatet.

www.prosentret.no

Sex som kapital

Mistanke og magefølelse

Barn som selger egenprodusert overgrepsmateriale