Ressursside om sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Meny

 

Bekymringsfull eller problematisk seksuell atferd

Bekymringsfull eller problematisk seksuell atferd er utenfor det som betegnes som sunt.

Seksuell atferd som bekymrer, kan benevnes på flere måter. Ofte passer det å beskrive atferden eller handlingen som grenseoverskridende. Andre ganger er usunn seksualitet en egnet beskrivelse. Hvilke begreper som egner seg best, er avhengig av kontekst og formål.

Atferd med bekymringsfull intensitet og hyppighet, eller atferd som ikke samsvarer med alders- eller utviklingsmessig modenhet, er eksempler på dette.

Det kan også være ulikhet i dominans ved at en for eksempel opptrer truende eller tilbyr noe (f.eks klær eller godteri), for at den andre skal være med på seksuelle aktiviteter. Den seksualiserte atferden må alltid vurderes i en kontekst, da selve handlingen kan være normal og upåfallende, men er upassende i situasjonen eller relasjonen den opptrer i. 

Voksnes rolle

Ved mistanke om bekymringsfull seksuell atferd, er det viktig å følge med og observere.

Dette er viktig for å samle nødvendig informasjon til eventuelle tiltak samt støtte og veilede til sunn og normal seksualitet. For barn og unge er det viktig at de voksne er tydelige, omsorgsfulle og konsekvente. Å snu uheldige utviklingsmønstre i forhold til seksualitet på et tidlig tidspunkt, vil hjelpe barnet til seksuell glede og mestring og hindre krenkelser.

Veiledning om seksualitet og god seksuell atferd, er viktig for å utvikle en sunn seksualitet og forebygge krenkelser. Det er flott med trygge voksne som kan være rollemodeller vedrørende seksuell atferd og språk, preget av respekt. Det samme er voksne som gir ærlige og konkrete svar på barns spørsmål om kropp og seksualitet.

Det er behov for «undersøkende samtaler» når barn på ulike måter gir signaler om at de har det vanskelig. Dette kan f.eks være noe barnet har sagt eller vist, utageringer, tilbaketrekking, skolevegring eller seksualisert atferd. Bekymring kan også oppstå på bakgrunn av informasjon fra andre. Voksne må da vise at de bryr seg, og være tilgjengelige for samtale når barn har behov for det eller er klare til å fortelle. Still åpne spørsmål og la barnet fortelle. Tro på barnet og støtt barnet. Viktig også å dokumentere spørsmål og svar i tilfelle videre etterforskning. Hvis du mistenker at noen har blitt utsatt for seksuelle overgrep, så ring til barnevernet og drøft din bekymring. Husk at du kan drøfte anonymt. Barnevernet vil gi deg råd dersom du er i tvil om hva du skal gjøre.

Bekymringer omkring bruk av pornografi

Mange unge er nysgjerrige på sex og bruker porno som en kilde av flere, til kunnskap om seksuell aktivitet. 

De fleste klarer å skille mellom pornografi og virkelighet, men for noen er dette vanskelig. Yngre barn kan finne pornografi veldig skremmende, og kan trenge hjelp til å forstå og bearbeide det de har sett. Det å se på porno hører til i en vanlig seksuell utvikling samtidig som det kan påvirke holdninger og seksuell atferd, også i bekymringsfull retning.

Noen unge står i fare for å utvikle en form for pornoavhengighet som kan påvirke normal seksuell utvikling. Dette kan gi en toleranse for «grov porno» som medfører behov for mer og mer ekstreme stimuli for egen seksuell opphisselse. En slik avhengighet kan ikke sjeldent gi nedsatt evne til emosjonsregulering og mentalisering (forstå og tolke egne og andres følelser). Forskning har også vist at det å se på voldelig pornografi øker risikoen av seksuell aggresjon sammenlignet med å se på ikke-voldelig pornografi.

Det er viktig at voksne fører et visst tilsyn med barns bruk av internett, og legger inn blokkeringer for porno på digitale media som er i bruk. Dette er spesielt viktig for barn under 12 år. For ungdommer er det viktig å sørge for at de har lett tilgang til god seksuell kunnskap, slik at porno ikke blir hovedkilden til informasjon om seksuell atferd.

Selv om pornografi er laget for å skape seksuell opphisselse, er det også andre diskusjoner vedrørende produksjon og konsum av pornografi. Disse berøres ikke her.