En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling,
og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Bekymringsfull eller problematisk seksuell atferd

Bekymringsfull eller problematisk seksuell atferd ligger utenfor hva som regnes som sunt.

Seksuell atferd som bekymrer kan ha flere benevnelser. Ofte passer det å beskrive atferden eller handlingen som grenseoverskridende. Andre ganger er det mer hensiktsmessig å beskrive atferden eller handlingen som usunn. Hvilke begreper som egner seg best, er avhengig av kontekst og formål.

Atferd med bekymringsfull intensitet og hyppighet, eller atferd som ikke samsvarer med alders- eller utviklingsmessig modenhet, er eksempler på dette.

Det kan også være ulikt maktforhold i relasjonen, for eksempel ved at noen opptrer truende eller tilbyr goder (f.eks klær eller godteri), for at den andre skal være med på seksuelle aktiviteter. Den seksuelle atferden må alltid vurderes i en kontekst, da selve handlingen kan være sunn og upåfallende, men er upassende i situasjonen eller relasjonen hvor handlingen foregår. 

Voksnes rolle

Når vi gjøres kjent med seksuelle handlinger som vekker bekymring, er det viktig å følge med og observere. Voksne må følge med på situasjon og handling og innhente nødvendig informasjon. Ofte er det nødvendig at voksne iverksetter tiltak som støtte, veiledning eller begrensninger. Målsetning er å hjelpe barn og unge ved å tilrettelegge for en sunn og positiv seksuell utvikling.  

For barn og unge er det bra at voksne er tydelige, omsorgsfulle og konsekvente. Å snu uheldige utviklingsmønstre i forhold til seksualitet på et tidlig tidspunkt, vil hjelpe barnet til seksuell glede og mestring og hindre krenkelser.

Snakk om seksualitet

Veiledning om seksualitet og god seksuell atferd, er kan være nødvendig for å utvikle en sunn seksualitet og forebygge krenkelser. Det er flott med trygge voksne som er rollemodeller vedrørende seksuell atferd og språk, preget av respekt. Det samme er voksne som gir ærlige og konkrete svar på barns spørsmål om kropp og seksualitet.

Observer og følg med

Det er behov for undersøkende samtaler når barn på ulike måter gir signaler om at de har det vanskelig. Dette kan f.eks være noe barnet har sagt eller vist, utageringer, tilbaketrekking, skolevegring eller bekymringsfull seksuell atferd. 

Bekymring kan også oppstå på bakgrunn av informasjon fra andre. Voksne må da vise at de bryr seg, og være tilgjengelige for samtale når barn har behov for det eller er klare til å fortelle. Ofte må voksen være initiativtakeren til samtaler. Still åpne spørsmål og la barnet fortelle. Tro på barnet og støtt barnet. Viktig også å dokumentere spørsmål og svar i tilfelle videre etterforskning. 

Å legge til rette for gode samtaler med barn og unge, inkludert samtaler om seksualitet, er for mange en treningssak. Det kan være en fordel å planlegge samtalen, når og hvor skal samtalen finne sted, hva trenger du av informasjon og hvordan kan du bidra til at barnet snakker fritt? Nettsiden snakkemedbarn.no er et fint sted å øve på barnesamtaler og har nyttige tips for hvordan du kan forberede deg.

Hvis du mistenker at noen har blitt utsatt for seksuelle overgrep, så ring til kommunalt barnevern og drøft din bekymring. Barnevernet vil gi deg råd dersom du er i tvil om hva du skal gjøre. Det er mulig å drøfte saken anonymt.